Vážení návštěvníci stránek Stavebního bytového družstva Sušice.

Stavební bytové družstvo Sušice má sídlo v Sušici. Kontaktní adresa U Kapličky 316, Sušice II, PSČ 342 01. Sušice je krásné město, troufáme si říci malebné město, které je pravou Bránou Šumavy. SBD Sušice, jak často používáme zkrácený název, bylo založeno ji?žv lednu roku 1959! Nejsme dru?stvem velk?m, po?et byt? ve spr?v? se pohybuje okolo 1500 byt?, ale jsme takov?m spr?vcem bytov?ho fondu, kter? sk?t? 100 % z?ruku kvalitn? spr?vy nemovitost? a spr?vy sv??en?ch finan?n?ch prost?edk?.

Vzhledem k tomu, ?e se zab?v?me pouze spr?vou nemovitost?, nevstupujeme do ??dn?ch rizikov?ch operac?, investic nebo jin?ch transakc?, jsme p?esv?d?eni o tom, ?e bychom m?li co nab?dnout i Tob?, mil? n?v?t?vn?ku na?ich str?nek. Kontaktn? ?daje jsou uvedeny vlevo.

S p??n?m mnoha hezk?ho Ing. Ji?? Petr?k .

Pokud nem?te sv?j login, zaregistrujte se

Informace pro delegáty Stavebního bytového dru?stva Sušice

 

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sušice,
které se koná ve st?edu 24. ?ervna 2020 od 16,30 hod. v Hotelu Pekárna, T.G.Masaryka 129, Sušice

Program:

 1. Zahájení a volba ov??ovatel? zápisu a komisí
 2. Zpráva p?edstavenstva o ?innosti p?edstavenstva a dru?stva v roce 2020
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Hospoda?ení dru?stva
  1. Seznámení s ú?etní uzáv?rkou roku 2019, schválení rozd?lení  hospodá?ského výsledku
  2. Projednání hospodá?ského finan?ního plánu roku 2020
  3. Projednání poplatku na správu
 5. GDPR – ochrana osobních údaj? – proškolení funkcioná?? dru?stva
 6. Ob?erstvení
 7. Diskuse
 8. Usnesení a záv?r

Za p?edstavenstvo :

 


Ing. Jiří Petrák
předseda představenstva